loader image
Ποιος είναι προφήτης; (2ο μέρος)

Παρασκευή, 12/04/2024

Προετοιμάσου

Έχεις ποτέ αντιμετωπίσει κάποιου είδους αντίσταση επειδή είσαι χριστιανός; Τι την προκάλεσε; Πώς αισθάνθηκες;

Απόσπασμα της Βίβλου:
Ιερεμίας 11:1-23

1 Ὁ λόγος, ὁ γενόμενος πρὸς Ἱερεμίαν παρὰ Κυρίου, λέγων,2Ἀκούσατε τοὺς λόγους τῆς διαθήκης ταύτης καὶ λαλήσατε πρὸς τοὺς ἄνδρας Ἰούδα καὶ πρὸς τοὺς κατοίκους τῆς Ἱερουσαλήμ·3καὶ εἰπὲ πρὸς αὐτούς, Οὕτω λέγει Κύριος ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσραήλ. Ἐπικατάρατος ὁ ἄνθρωπος, ὅστις δὲν ὑπακούει εἰς τοὺς λόγους τῆς διαθήκης ταύτης,4τὴν ὁποίαν προσέταξα εἰς τοὺς πατέρας ὑμῶν, καθ᾿ ἥν ἡμέραν ἐξήγαγον αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου, ἐκ τῆς καμίνου τῆς σιδηρᾶς, λέγων, Ἀκούσατε τῆς φωνῆς μου καὶ πράττετε αὐτά, κατὰ πάντα ὅσα προσέταξα εἰς ἐσᾶς· καὶ θέλετε εἶσθαι λαὸς μου, καὶ ἐγὼ θέλω εἶσθαι Θεὸς ὑμῶν·
5διὰ νὰ ἐκπληρώσω τὸν ὅρκον, τὸν ὁποῖον ὥμοσα πρὸς τοὺς πατέρας ὑμῶν, νὰ δώσω εἰς αὐτοὺς γῆν ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι, ὡς ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ. Τότε ἀπεκρίθην καὶ εἶπα, Ἀμήν, Κύριε.6Καὶ ὁ Κύριος εἶπε πρὸς ἐμέ, Διακήρυξον πάντας τοὺς λόγους τούτους ἐν ταῖς πόλεσι τοῦ Ἰούδα καὶ ἐν ταῖς ὁδοῖς τῆς Ἱερουσαλήμ, λέγων, Ἀκούσατε τοὺς λόγους τῆς διαθήκης ταύτης καὶ πράττετε αὐτούς.7Διότι ῥητῶς διεμαρτυρήθην πρὸς τοὺς πατέρας ὑμῶν, καθ᾿ ἥν ἡμέραν ἀνεβίβασα αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου μέχρι τῆς σήμερον, ἐγειρόμενος πρωΐ καὶ διαμαρτυρόμενος, λέγων, Ἀκούσατε τῆς φωνῆς μου.8Ἀλλὰ δὲν ἤκουσαν καὶ δὲν ἔκλιναν τὸ τίον αὑτῶν, ἀλλὰ περιεπάτησαν ἕκαστος ἐν ταῖς ὀρέξεσι τῆς πονηρᾶς αὑτῶν καρδίας· διὰ τοῦτο θέλω φέρει ἐπ᾿ αὐτοὺς πάντας τοὺς λόγους τῆς διαθήκης ταύτης, τὴν ὁποίαν προσέταξα νὰ πράττωσι, ἀλλὰ δὲν ἔπραξαν.
9Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς ἐμέ, Συνωμοσία εὑρέθη μεταξὺ τῶν ἀνδρῶν Ἰούδα καὶ μεταξὺ τῶν κατοίκων τῆς Ἱερουσαλήμ.10Ἐπέστρεψαν εἰς τὰς ἀδικίας τῶν προπατόρων αὑτῶν, οἵτινες δὲν ἠθέλησαν νὰ ἀκούσωσι τοὺς λόγους μου· καὶ αὐτοὶ ὑπῆγαν ὀπίσω ἄλλων θεῶν, διὰ νὰ λατρεύωσιν αὐτούς· ὁ οἶκος Ἰσραήλ καὶ ὁ οἶκος Ἰούδα ἠθέτησαν τὴν διαθήκην μου, τὴν ὁποίαν ἔκαμα πρὸς τοὺς πατέρας αὐτῶν.
11Διὰ τοῦτο οὕτω λέγει Κύριος· Ἰδού, θέλω φέρει ἐπ᾿ αὐτοὺς κακόν, ἐκ τοῦ ὁποίου δὲν θέλουσι δυνηθῆ νὰ ἐξέλθωσι· καὶ θέλουσι βοήσει πρὸς ἐμὲ καὶ δὲν θέλω εἰσακούσει αὐτούς.12Τότε αἱ πόλεις τοῦ Ἰούδα καὶ οἱ κάτοικοι τῆς Ἱερουσαλήμ θέλουσιν ὑπάγει καὶ θέλουσι βοήσει πρὸς τοὺς θεούς, εἰς τοὺς ὁποίους θυμιάζουσι· πλήν δὲν θέλουσι σώσει ἑαυτοὺς παντελῶς ἐν καιρῷ τῆς ταλαιπωρίας αὐτῶν.13Διότι κατὰ τὸν ἀριθμὸν τῶν πόλεών σου ἦσαν οἱ θεοὶ σου, Ἰούδα· καὶ κατὰ τὸν ἀριθμὸν τῶν ὁδῶν τῆς Ἱερουσαλήμ ἀνηγείρατε βωμοὺς εἰς τὰ αἰσχρά, βωμοὺς διὰ νὰ θυμιάζητε εἰς τὸν Βάαλ.14Διὰ τοῦτο σὺ μή προσεύχου ὑπὲρ τοῦ λαοῦ τούτου καὶ μή ὕψωνε φωνήν ἤ δέησιν ὑπὲρ αὐτῶν· διότι ἐγὼ δὲν θέλω εἰσακούσει, ὅταν κράζωσι πρὸς ἐμὲ ἐν καιρῷ τῆς ταλαιπωρίας αὑτῶν.
15Τί ἔχει νὰ κάμῃ ἡ ἠγαπημένη μου ἐν τῷ οἴκῳ μου, ἀφοῦ ἔπραξεν ἀσέλγειαν μὲ πολλούς, καὶ τὸ κρέας τὸ ἅγιον ἀφῃρέθη ἀπὸ σοῦ; ὅταν πράττῃς τὸ κακόν, τότε εὐφραίνεσαι.
16Ὁ Κύριος ἐκάλεσε τὸ ὄνομά σου, Ἐλαίαν ἀειθαλῆ, ὡραίαν, καλλίκαρπον· μετ᾿ ἤχου θορύβου μεγάλου ἐξήφθη πῦρ ἐπ᾿ αὐτήν καὶ οἱ κλάδοι αὐτῆς συνεθλάσθησαν.17Διότι ὁ Κύριος τῶν δυνάμεων, ὅστις σὲ ἐφύτευσεν, ἐπρόφερε κακὸν ἐναντίον σου, διὰ τὴν κακίαν τοῦ οἴκου Ἰσραήλ καὶ τοῦ οἴκου Ἰούδα, τὴν ὁποίαν ἔπραξαν καθ᾿ ἑαυτῶν, ὥστε νὰ μὲ παροργίσωσι θυμιάζοντες εἰς τὸν Βάαλ.
18Καὶ ὁ Κύριος ἔδωκεν εἰς ἐμὲ γνῶσιν καὶ ἐγνώρισα· τότε ἔδειξας εἰς ἐμὲ τὰς πράξεις αὐτῶν.19Ἀλλ᾿ ἐγὼ ἤμην ὡς ἀρνίον ἄκακον φερόμενον εἰς σφαγήν· καὶ δὲν ἐνόησα ὅτι συνεβουλεύθησαν βουλὰς ἐναντίον μου, λέγοντες, Ἄς καταστρέψωμεν τὸ δένδρον μετὰ τοῦ καρποῦ αὐτοῦ καὶ ἄς ἐκκόψωμεν αὐτὸν ἀπὸ τῆς γῆς τῶν ζώντων, ὥστε τὸ ὄνομα αὐτοῦ νὰ μή μνημονευθῆ πλέον.
20Ἀλλ᾿ ὦ Κύριε τῶν δυνάμεων, ὁ κρίνων δικαίως, ὁ δοκιμάζων τοὺς νεφροὺς καὶ τὴν καρδίαν, ἄς ἴδω τὴν ἐκδίκησίν σου ἐπ᾿ αὐτούς, διότι πρὸς σὲ ἐφανέρωσα τὴν δίκην μου.
21Διὰ τοῦτο οὕτω λέγει Κύριος περὶ τῶν ἀνδρῶν τῆς Ἀναθώθ, οἵτινες ζητοῦσι τὴν ζωήν σου, λέγοντες, Μή προφητεύσῃς ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου, διὰ νὰ μή ἀποθάνῃς ὑπὸ τὰς χεῖρας ἡμῶν·22διὰ τοῦτο οὕτω λέγει Κύριος τῶν δυνάμεων· Ἰδού, θέλω ἐπισκεφθῆ αὐτούς· οἱ νέοι θέλουσιν ἀποθάνει ἐν μαχαίρᾳ· οἱ υἱοὶ αὐτῶν αἱ θυγατέρες αὐτῶν θέλουσι τελευτήσει ὑπὸ πείνης·23καὶ δὲν θέλει μείνει ὑπόλοιπον ἐξ αὐτῶν· διότι θέλω φέρει κακὸν ἐπὶ τοὺς ἄνδρας τῆς Ἀναθώθ, ἐν τῷ ἐνιαυτῷ τῆς ἐπισκέψεως αὐτῶν. 

Σκέψου

Ο Ιερεμίας καλείται όχι μόνο να συμμεριστεί τον πόνο της καρδιάς του Θεού για τον κόσμο, αλλά και να αντιμετωπίσει την εχθρότητα των συγχρόνων του. Η διακήρυξη της αλήθειας σπάνια είναι δημοφιλής κι αυτό ακριβώς καλείται να κάνει ο Ιερεμίας. Η εκκλησία έχει παρόμοιο ρόλο – και μπορεί να έχει την ίδια μοίρα.

Είδαμε ήδη την κατηγορία εναντίον του Ιούδα και εναντίον της παραβίασης της διαθήκης. Η διαθήκη έχει κεντρικό ρόλο στην ιστορία του λαού του Θεού. Ο Ιερεμίας έχει στον νου του τη διαθήκη που ο Θεός σύναψε με τον Ισραήλ στο Σινά. Το Δευτερονόμιο, το οποίο χρησιμοποιεί υλικό από την Έξοδο και επαναλαμβάνει τις δέκα εντολές, καταλήγει με μια λίστα με ευλογιες για τους υπάκουους και κατάρες για τους ανυπάκουους (Δευτερονόμιο 28) και μια τελετή ανανέωσης της διαθήκης, καθώς ο Ισραήλ ετοιμάζεται να διασχίσει τον Ιορδάνη. Μας φαίνεται παράξενο, αλλά ο Θεός εξηγεί τις επιπτώσεις της αδιαφορίας προς τις εντολές Του. Γνώριζαν επομένως το ρίσκο κι όμως επέλεξαν να ακολουθήσουν τον δικό τους δρόμο.

Αυτό δείχνει την ανικανότητα να τηρήσουμε τους όρους της διαθήκης με τη δική μας δύναμη. Ευτυχώς ο Θεός έχει άλλα σχέδια, όπως θα δείξει ο Ιερεμίας: ο Ιησούς θα εγκαινιάσει μια νέα διαθήκη, η οποία μάς δίνει νέα κίνητρα και επίσης τη δύναμη να ζήσουμε με υπακοή.

Ανταποκρίσου
Ευχαρίστησε τον Θεό για τη νέα διαθήκη μέσω του Ιησού. Ζήτα τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος ώστε να ζήσεις όπως ζητάει.
Η Βίβλος σε έναν χρόνο:

Κριτές 5–6, Ψαλμοί 40–41

Τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας:

Αν θέλετε να λαμβάνετε καθημερινά τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας, μπορείτε να εγγραφείτε συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα.