loader image
Στον χείμαρρο Βοσόρ

Παρασκευή, 17/11/2023

Προετοιμάσου

Ο Ιησούς είπε να πάμε σε Αυτόν και θα μας ξεκουράσει. Ξεκουράσου στα χέρια Του. Ο ζυγός Του είναι καλός και το φορτίο Του ελαφρύ.

Απόσπασμα της Βίβλου:
Α' Σαμουήλ 30:16-31

16Καὶ ὅτε ὡδήγησεν αὐτὸν κάτω, ἰδού, ἦσαν διεσκορπισμένοι ἐπὶ τὸ πρόσωπον παντὸς τοῦ τόπου, τρώγοντες καὶ πίνοντες καὶ χορεύοντες, διὰ πάντα τὰ λάφυρα τὰ μεγάλα, τὰ ὁποῖα ἔλαβον ἐκ τῆς γῆς τῶν Φιλισταίων καὶ ἐκ τῆς γῆς τοῦ Ἰούδα.
17Καὶ ἐπάταξεν αὐτοὺς ὁ Δαβὶδ ἀπὸ τῆς αὐγῆς μέχρι τῆς ἑσπέρας τῆς ἐπιούσης· καὶ δὲν διεσώθη οὐδὲ εἷς ἐξ αὐτῶν, πλήν τετρακοσίων νέων, οἵτινες ἐκάθηντο ἐπὶ καμήλων καὶ ἔφυγον.18Καὶ ἠλευθέρωσεν ὁ Δαβὶδ ὅσα ἥρπασαν οἱ Ἀμαληκῖται· καὶ τὰς δύο γυναῖκας αὑτοῦ ἠλευθέρωσεν ὁ Δαβίδ.19Καὶ δὲν ἔλειψεν εἰς αὐτοὺς οὔτε μικρὸν οὔτε μέγα, οὔτε υἱοὶ οὔτε θυγατέρες οὔτε λάφυρον οὔτε οὐδὲν ἐκ τῶν ὅσα ἥρπασαν ἀπ᾿ αὐτῶν· τὰ πάντα ἐπανέλαβεν ὁ Δαβίδ.20Καὶ ἔλαβεν ὁ Δαβὶδ πάντα τὰ πρόβατα καὶ τοὺς βόας, καὶ φέροντες αὐτὰ ἔμπροσθεν τῶν ἄλλων κτηνῶν, ἔλεγον, Ταῦτα εἶναι τὰ λάφυρα τοῦ Δαβίδ.
21Καὶ ἦλθεν ὁ Δαβὶδ πρὸς τοὺς διακοσίους ἄνδρας, οἵτινες εἶχον ἀποκάμει ὥστε δὲν ἠδυνήθησαν νὰ ἀκολουθήσωσι τὸν Δαβίδ, ὅθεν ἐκάθισεν αὐτοὺς εἰς τὸν χείμαρρον Βοσόρ· καὶ ἐξῆλθον εἰς συνάντησιν τοῦ Δαβὶδ καὶ εἰς συνάντησιν τοῦ λαοῦ τοῦ μετ᾿ αὐτοῦ· καὶ ὅτε ἐπλησίασεν ὁ Δαβὶδ εἰς τὸν λαόν, ἐχαιρέτησεν αὐτούς.22Καὶ ἀπεκρίθησαν πάντες οἱ πονηροὶ καὶ διεστραμμένοι ἐκ τῶν ἀνδρῶν, οἵτινες ὑπῆγαν μετὰ τοῦ Δαβίδ, καὶ εἶπον, Ἐπειδή οὗτοι δὲν ἦλθον μεθ᾿ ἡμῶν, δὲν θέλομεν δώσει εἰς αὐτοὺς ἐκ τῶν λαφύρων, τὰ ὁποῖα ἀνελάβομεν, παρὰ εἰς ἕκαστον τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ τὰ τέκνα αὐτοῦ· καὶ ἄς λάβωσιν αὐτὰ καὶ ἄς φύγωσιν.
23Ἀλλ᾿ ὁ Δαβὶδ εἶπε, Δὲν θέλετε κάμει οὕτως, ἀδελφοὶ μου, εἰς ἐκεῖνα τὰ ὁποῖα ὁ Κύριος ἔδωκεν εἰς ἡμᾶς, ὅστις ἐφύλαξεν ἡμᾶς καὶ παρέδωκεν εἰς τὴν χεῖρα ἡμῶν τοὺς ληστὰς τοὺς ἐλθόντας ἐναντίον ἡμῶν·24καὶ τίς θέλει σᾶς εἰσακούσει εἰς ταύτην τὴν ὑπόθεσιν; ἀλλὰ κατὰ τὴν μερίδα τοῦ καταβαίνοντος εἰς τὸν πόλεμον, οὕτω θέλει εἶσθαι ἡ μερὶς τοῦ καθημένου πλησίον τῆς ἀποσκευῆς· ἴσα θέλουσι μοιράζεσθαι.25Καὶ ἔγεινεν οὕτως ἀπ᾿ ἐκείνης τῆς ἡμέρας καὶ εἰς τὸ ἑξῆς· καὶ ἔκαμε τοῦτο νόμον καὶ διάταγμα ἐν τῷ Ἰσραήλ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.
26Ὅτε δὲ ἦλθεν ὁ Δαβὶδ εἰς Σικλάγ, ἔπεμψεν ἐκ τῶν λαφύρων πρὸς τοὺς πρεσβυτέρους Ἰούδα τοὺς φίλους αὑτοῦ, λέγων, Ἰδοὺ εἰς ἐσᾶς εὐλογία, ἐκ τῶν λαφύρων τῶν ἐχθρῶν τοῦ Κυρίου.
27πρὸς τοὺς ἐν Βαιθήλ, καὶ πρὸς τοὺς ἐν Ῥαμὼθ τῇ μεσημβρινῇ, καὶ πρὸς τοὺς ἐν Ἰαθείρ,28καὶ πρὸς τους ἐν Ἀροήρ, καὶ πρὸς τοὺς ἐν Σιφμώθ, καὶ πρὸς τοὺς ἐν Ἐσθεμωά,29καὶ πρὸς τοὺς ἐν Ῥαχάλ, καὶ πρὸς τοὺς ἐν ταῖς πόλεσι τῶν Ἰεραμεηλιτῶν, καὶ πρὸς τοὺς ἐν ταῖς πόλεσι τῶν Κεναίων,30καὶ πρὸς τοὺς ἐν Ὁρμά, καὶ πρὸς τοὺς ἐν Χὼρ-ἀσάν, καὶ πρὸς τοὺς ἐν Ἀθάχ,31καὶ πρὸς τοὺς ἐν Χεβρών, καὶ πρὸς πάντας τοὺς τόπους, εἰς τοὺς ὁποίους ὁ Δαβὶδ περιήρχετο, αὐτὸς καὶ οἱ ἄνδρες αὐτοῦ.

Σκέψου

Οι άνδρες του Δαβίδ δεν ήταν επαγγελματίες πολεμιστές. Ήταν φυγάδες και ο λαός Ισραήλ τούς είχε απορρίψει. Γιατί άλλωστε να υποστηρίξει έναν άνθρωπο που ήταν εχθρός του λαού και κρυβόταν στην έρημο; Όταν οι πολεμιστές του Δαβίδ επέστρεψαν στη Σικλάγ και είδαν ότι οι γυναίκες και τα παιδιά τους είχαν γίνει λάφυρα, ο θρήνος τους μετατράπηκε σε οργή προς τον αρχηγό τους (εδ. 6).

Έχοντας τη σιγουριά που του έδινε ο Θεός ότι θα νικήσουν, ο Δαβίδ οργάνωσε μια αποστολή διάσωσης. Όμως οι πολεμιστές του ήταν πολύ κουρασμένοι. 200 από αυτούς ήταν τόσο εξαντλημένοι, που δεν μπορούσαν να προχωρήσουν πέρα από την κοιλάδα Βοσόρ (εδ. 9, 21). Και καθώς αυτοί φρόντιζαν τα πονεμένα και κουρασμένα πόδια τους, 400 στρατιώτες επέστρεψαν μαζί με κάθε άνθρωπο και αντικείμενο που είχε κλαπεί (εδ. 18-20). Ήταν μια στιγμή στη ζωή του Δαβίδ που είναι ολοφάνερο το αποτέλεσμα της εγγύτητάς του με τον Θεό. Ξέρει ότι δεν αξίζει την εύνοια και τη γενναιοδωρία του Θεού και ευλογεί αυτούς τους άνδρες στον χείμαρρο Βοσόρ (εδ. 21-25).

Μπορεί να είμαστε ασταθείς. Μπορεί να σταματάμε στην πορεία μας. Ο δρόμος της μαθητείας έχει πολλές λακκούβες, είναι μακρύς και το τέλος της πορείας φαίνεται πολύ μακριά. Ας γνωρίζουμε όμως αυτό: υπάρχει για μας χάρη, έλεος και καλοσύνη.

Ανταποκρίσου
«Κύριε, ξέρεις την κούραση και την αδυναμία μου. Σε παρακαλώ, βοήθησέ με να συνεχίσω. Αμήν».
Η Βίβλος σε έναν χρόνο:

Ιεζεκιήλ 34–35, Β΄ Πέτρου 2

Τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας:

Αν θέλετε να λαμβάνετε καθημερινά τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας, μπορείτε να εγγραφείτε συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα.