loader image
Τι ώρα είναι;

Τετάρτη, 29/03/2023

Εισαγωγή:

Αγγαίος και Ζαχαρίας
Η ελπίδα στις δυσκολίες

Οι Ιουδαίοι είχαν μόλις επιστρέψει από την εξορία και τώρα καλούνταν να ξαναχτίσουν τον ναό και την πόλη τους. Μήπως τώρα επρόκειτο να είναι η χρυσή εποχή, για την οποία είχαν μιλήσει οι προφήτες; Όχι, κάθε άλλο! Ωστόσο, ο Θεός εργαζόταν ανάμεσα στον λαό και θα μελετήσουμε μαζί δύο από τους τρεις προφήτες που προφήτεψαν εκείνη την εποχή.

Ο Αγγαίος ήταν σύγχρονος του Έσδρα και κήρυξε τέσσερα σύντομα μηνύματα, στα οποία καλούσε τον λαό να σταματήσει να ακολουθεί τις δικές του προτεραιότητες, αλλά να στραφεί και πάλι στο χτίσιμο του ναού που είχε σταματήσει από καιρό. Ακόμα, τους καλεί σε προσωπική αγνότητα και ενθαρρύνει τις προσπάθειές τους υπενθυμίζοντας τη μελλοντική ελπίδα. Ο Ζαχαρίας προφήτεψε την ίδια εποχή με τον Αγγαίο. Εξήγγειλε μια σειρά από οράματα που αφορούσαν την κατάσταση του λαού, καθώς προσπαθούσαν να ξαναχτίσουν τη ζωή τους στην υποσχεμένη γη. Ακόμα, προέβλεψε μελλοντική κρίση και αποκατάσταση. Στα οράματά του, βλέπουμε την εικόνα του Μεσσία, τον «Βλαστό» που θα κυβερνήσει ως ιερέας και βασιλιάς (π.χ. Ζαχαρίας 3:8, 6:12-13). Αυτή η αναμονή για τον Χριστό περιλαμβάνει και το πάθος Του, την εξύψωση και την τελική επιστροφή Του, όταν θα κυβερνήσει τα έθνη (Ζαχαρίας 14:9).

Η τωρινή κατάστασή μας δεν είναι αυτή του πιστού υπολοίπου που επιστρέφει στην υποσχεμένη γη, αν και ζούμε δύσκολους καιρούς, καιρούς αποθάρρυνσης. Κι εμείς έχουμε απελπιστικά ανάγκη να ακούσουμε τον λόγο του Θεού μέσα από τον Αγγαίο και τον Ζαχαρία, καθώς οι προφήτες μάς καλούν να δίνουμε την πρώτη θέση στον Θεό και να Τον εμπιστευόμαστε τόσο για το παρόν, όσο και για το μέλλον.

Προετοιμάσου

Άρχισες ποτέ κάποιο σχέδιο που δεν τελείωσες; Ίσως ένα σχέδιο για τη νέα χρονιά ή κάποια υπηρεσία για τον Θεό;

Απόσπασμα της Βίβλου:
Αγγαίος 1

1Ἐν τῷ δευτέρῳ ἔτει Δαρείου τοῦ βασιλέως, ἐν τῷ ἕκτῳ μηνί, τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ τοῦ μηνός, ἔγεινε λόγος Κυρίου δι᾿ Ἀγγαίου τοῦ προφήτου πρὸς Ζοροβάβελ, τὸν υἱὸν τοῦ Σαλαθιήλ, τὸν διοικητήν τοῦ Ἰούδα, καὶ πρὸς Ἰησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ Ἰωσεδέκ, τὸν ἱερέα τὸν μέγαν, λέγων,
2Οὕτω λέγει ὁ Κύριος τῶν δυνάμεων, λέγων, Ὁ λαὸς οὗτος λέγουσιν, Ὁ καιρὸς δὲν ἦλθεν, ὁ καιρὸς νὰ οἰκοδομηθῇ ὁ οἶκος τοῦ Κυρίου.3Καὶ ἔγεινε λόγος Κυρίου δι᾿ Ἀγγαίου τοῦ προφήτου, λέγων,4Εἶναι καιρὸς εἰς ἐσᾶς, νὰ κατοικῆτε σεῖς ἐν τοῖς φατνωτοῖς οἴκοις σας, ὁ δὲ οἶκος οὗτος νὰ ἦναι ἔρημος;5Τώρα λοιπὸν οὕτω λέγει ὁ Κύριος τῶν δυνάμεων, Συλλογίσθητε τὰς ὁδοὺς σας.6Ἐσπείρατε πολὺ καὶ εἰσωδεύσατε ὀλίγον, τρώγετε καὶ δὲν χορταίνετε, πίνετε καὶ δὲν εὐχαριστεῖσθε, ἐνδύεσθε καὶ δὲν θερμαίνεσθε, καὶ ὁ μισθοδοτούμενος μισθοδοτεῖται διὰ βαλάντιον τετρυπημένον.
7Οὕτω λέγει ὁ Κύριος τῶν δυνάμεων, Συλλογίσθητε τὰς ὁδοὺς σας.8Ἀνάβητε εἰς τὸ ὄρος καὶ φέρετε ξύλα καὶ οἰκοδομήσατε τὸν οἶκον, καὶ θέλω εὐαρεστηθῆ εἰς αὐτὸν καὶ θέλω ἐνδοξασθῆ, λέγει Κύριος.9Ἐπεβλέψατε εἰς πολύ, καὶ ἰδού, ἔγεινεν ὀλίγον· καὶ ἐφέρατε τοῦτο εἰς τὸν οἶκον καὶ ἐγὼ ἀπεφύσησα αὐτό. Διὰ τί; λέγει ὁ Κύριος τῶν δυνάμεων. Ἐξ αἰτίας τοῦ οἴκου μου, ὅστις εἶναι ἔρημος, ἐνῷ σεῖς τρέχετε ἕκαστος εἰς τὸν οἶκον αὑτοῦ.10Διὰ τοῦτο ὁ οὐρανὸς ἀπέκλεισεν ἀπὸ σᾶς τὴν δρόσον αὑτοῦ καὶ ἡ γῆ ἀπέκλεισε τὸν καρπὸν αὐτῆς,11καὶ ἐκάλεσα ἀνομβρίαν ἐπὶ τὴν γῆν καὶ ἐπὶ τὰ ὄρη, ἐπὶ τὸν σῖτον καὶ ἐπὶ τὸ γλεῦκος καὶ ἐπὶ τὸ ἔλαιον καὶ ἐφ᾿ ὅσα ἐκφέρει ἡ γῆ, καὶ ἐπὶ τοὺς ἀνθρώπους καὶ ἐπὶ τὰ κτήνη, καὶ ἐπὶ πάντας τοὺς κόπους τῶν χειρῶν αὐτῶν.
12Καὶ ὑπήκουσε Ζοροβάβελ ὁ υἱὸς τοῦ Σαλαθιήλ καὶ Ἰησοῦς ὁ υἱὸς τοῦ Ἰωσεδέκ, ὁ ἱερεὺς ὁ μέγας, καὶ πᾶν τὸ ὑπόλοιπον τοῦ λαοῦ, εἰς τὴν φωνήν Κυρίου τοῦ Θεοῦ αὐτῶν καὶ εἰς τοὺς λόγους Ἀγγαίου τοῦ προφήτου, καθὼς ἀπέστειλεν αὐτὸν Κύριος ὁ Θεὸς αὐτῶν· καὶ ἐφοβήθη ὁ λαὸς ἐνώπιον τοῦ Κυρίου. 13Καὶ ἐλάλησεν Ἀγγαῖος ὁ ἀπεσταλμένος τοῦ Κυρίου κατὰ τὴν ἀγγελίαν τοῦ Κυρίου πρὸς τὸν λαόν, λέγων, Ἐγὼ εἶμαι μὲ σᾶς, λέγει Κύριος.14Καὶ διήγειρεν ὁ Κύριος τὸ πνεῦμα τοῦ Ζοροβάβελ υἱοῦ τοῦ Σαλαθιήλ, τοῦ διοικητοῦ τοῦ Ἰούδα, καὶ τὸ πνεῦμα τοῦ Ἰησοῦ υἱοῦ τοῦ Ἰωσεδέκ, τοῦ ἱερέως τοῦ μεγάλου, καὶ τὸ πνεῦμα παντὸς τοῦ ὑπολοίπου τοῦ λαοῦ, καὶ ἦλθον καὶ εἰργάζοντο ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Κυρίου τῶν δυνάμεων, τοῦ Θεοῦ αὑτῶν,15ἐν τῇ εἰκοστῇ τετάρτῃ ἡμέρᾳ τοῦ ἕκτου μηνός, ἐν τῷ δευτέρῳ ἔτει Δαρείου τοῦ βασιλέως.

Σκέψου

Όσοι επέστρεψαν από την εξορία, άρχισαν να ξαναχτίζουν τον ναό (Έσδρας 3:6-7), αλλά οι εργασίες δεν προχωρούσαν για δεκαέξι χρόνια, γιατί άλλες προτεραιότητες απασχολούσαν τον λαό. Έλεγαν ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για τον ναό. Κι όμως, ο Θεός τούς υπέδειξε ότι τα σπίτια τους είχαν ωραία διακόσμηση και επένδυση (ίσως είχαν κλέψει κάποια υλικά από τον ναό;). Μέσω του Αγγαίου, ο Θεός παρακίνησε τον λαό να σκεφτούν δύο σημαντικά θέματα και τους έδωσε και μια παρήγορη αλήθεια.

Πρώτα, ο Θεός ήθελε να σκεφτούν τον τρόπο με τον οποίο προσπαθούσε να τραβήξει την προσοχή τους (Αγγαίος 1:5-6). Αν ο λαός του Θεού δεν ακούει τον λόγο Tου, τότε Εκείνος θα προσπαθήσει να τραβήξει την προσοχή μας με δυσκολίες, π.χ. αυξημένο κόστος ζωής, προβλήματα στη δουλειά και άλλες καταστάσεις. Έπειτα, ήθελε να σκεφτούν ότι ήταν πολύ σημαντικό ο Θεός να ξαναγίνει η προτεραιότητά τους (εδ. 7-11). Ίσως ξεγελάμε τον εαυτό μας με διάφορες δικαιολογίες για να μην ζούμε για τον Θεό, αλλά δεν μπορούμε να ξεγελάσουμε Εκείνον.

Οι άνθρωποι ανταποκρίθηκαν στο μήνυμα του Αγγαίου και, καθώς δούλευαν, τους δόθηκε ένα πολύ ευλογημένο μήνυμα: «Εγώ είμαι μαζί σου» (εδ. 12-15). Όταν αφιερωνόμαστε στην υπηρεσία του Θεού, είμαστε στη συντροφιά του Θεού.

Ανταποκρίσου
Μήπως είναι ώρα να ελέγξεις τις προτεραιότητές σου, να βάλεις και πάλι Αυτόν ως προτεραιότητα; Ο Κύριος θα είναι μαζί σου.
Η Βίβλος σε έναν χρόνο:

Δευτερονόμιο 29–30, Ψαλμός 36

Τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας:

Αν θέλετε να λαμβάνετε καθημερινά τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας, μπορείτε να εγγραφείτε συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα.