loader image
Ποιος είσαι εσύ;

Πέμπτη, 21/03/2024

Προετοιμάσου

«Εγώ είμαι το Α και το Ω, αρχή και τέλος, λέγει ο Κύριος, ο ων και ο ην και ο ερχόμενος, ο παντοκράτωρ» (Αποκάλυψη 1:8).

Απόσπασμα της Βίβλου:
Ιώβ 38:22-41

22Εἰσῆλθες εἰς τοὺς θησαυροὺς τῆς χιόνος; ἤ εἶδες τοὺς θησαυροὺς τῆς χαλάζης,23τοὺς ὁποίους φυλάττω διὰ τὸν καιρὸν τῆς θλίψεως διὰ τὴν ἡμέραν τῆς μάχης καὶ τοῦ πολέμου;
24Διὰ τίνος ὁδοῦ διαδίδεται τὸ φῶς, ἤ ὁ ἀνατολικὸς ἄνεμος διαχέεται ἐπὶ τὴν γῆν;25Τίς ἤνοιξε ῥύακας διὰ τὰς ῥαγδαίας βροχὰς, ἤ δρόμον διὰ τὴν ἀστραπήν τῆς βροντῆς,26διὰ νὰ φέρῃ βροχήν ἐπὶ γῆν ἀκατοίκητον, εἰς ἔρημον, ὅπου ἄνθρωπος δὲν ὑπάρχει,27διὰ νὰ χορτάσῃ τὴν ἄβατον καὶ ἀκατοίκητον, καὶ νὰ ἀναβλαστήσῃ τὸν βλαστὸν τῆς χλόης;28Ἔχει πατέρα ἡ βροχή; ἤ τίς ἐγέννησε τὰς σταγόνας τῆς δρόσου;29Ἀπὸ μήτρας τίνος ἐξέρχεται ὁ πάγος; καὶ τὴν πάχνην τοῦ οὐρανοῦ, τίς ἐγέννησε;
30Τὰ ὕδατα σκληρύνονται ὡς λίθος, καὶ τὸ πρόσωπον τῆς ἀβύσσου πηγνύεται.31Δύνασαι νὰ δεσμεύσῃς τὰς γλυκείας ἐπιρροὰς τῆς Πλειάδος ἤ νὰ λύσῃς τὰ δεσμὰ τοῦ Ὠρίωνος;32Δύνασαι νὰ ἐκβάλῃς τὰ Ζώδια εἰς τὸν καιρὸν αὐτῶν; ἤ δύνασαι νὰ ὁδηγήσῃς τὸν Ἀρκτοῦρον μετὰ τῶν υἱῶν αὐτοῦ;33Γνωρίζεις τοὺς νόμους τοῦ οὐρανοῦ; δύνασαι νὰ διατάξῃς τὰς ἐπιρροὰς αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν;34Δύνασαι νὰ ὑψώσῃς τὴν φωνήν σου εἰς τὰ νέφη, διὰ νὰ σὲ σκεπάσῃ ἀφθονία ὑδάτων;35Δύνασαι νὰ ἀποστείλης ἀστραπάς, ὥστε νὰ ἐξέλθωσι καὶ νὰ εἴπωσι πρὸς σέ, Ἰδού, ἡμεῖς;36Τίς ἔβαλε σοφίαν ἐντὸς τοῦ ἀνθρώπου; ἤ τίς ἔδωκε σύνεσιν εἰς τὴν καρδίαν αὐτοῦ;37Τίς δύναται νὰ ἀριθμήσῃ τὰ νέφη διὰ σοφίας; ἤ τίς δύναται νὰ κενόνῃ τὰ δοχεῖα τοῦ οὐρανοῦ,
38διὰ νὰ χωνευθῇ τὸ χῶμα εἰς σύμπηξιν καὶ οἱ βῶλοι νὰ συγκολλῶνται;39Θέλεις κυνηγήσει θήραμα διὰ τὸν λέοντα; ἤ χορτάσει τὴν ὄρεξιν τῶν σκύμνων,40ὅταν κοίτωνται ἐν τοῖς σπηλαίοις καὶ κάθηνται εἰς τοὺς κρυπτῆρας διὰ νὰ ἐνεδρεύωσι;41Τίς ἑτοιμάζει εἰς τὸν κόρακα τὴν τροφήν αὐτοῦ, ὅταν οἱ νεοσσοὶ αὐτοῦ κράζωσι πρὸς τὸν Θεόν, περιπλανώμενοι δι᾿ ἔλλειψιν τροφῆς;

Σκέψου

Ο Θεός προκαλεί τον Ιώβ ακόμη περισσότερο, χρησιμοποιώντας τη φύση για να δείξει ότι ο Ιώβ είναι σαν ένας κόκκος άμμου σε ένα τεράστιο σύμπαν. Τι άραγε σκεφτόταν ο Ιώβ τώρα; Το αναγνώριζε άραγε ότι από όλους τους ανθρώπους στους οποίους ο Θεός μπορούσε να μιλήσει, μιλούσε σε αυτόν; Εντάξει, τον μάλωνε, αλλά όπως και να είναι, του μιλούσε ο παντοδύναμος Θεός· προσωπικά σ’ αυτόν!

Ο Ιώβ τώρα δέχεται προσωπική προσοχή με έναν τρόπο που ποτέ δεν είχε βιώσει πριν από τη δυστυχία του. Ο Θεός απαντάει στην προσευχή του. Ο Ιώβ απαίτησε δικαιοσύνη από τον Θεό σχετικά με τη θέμα της πίστης του. Ανακαλύπτει ότι ο ίδιος δεν έχει καμία απάντηση ούτε υπάρχει καμία βάση για να διεκδικεί δικαιώματα που νόμιζε πως έχει. Ποιος έχει κάνει κάτι αντίστοιχο με όσα έχει κάνει ο Θεός; Τολμάει ο Ιώβ να Τον κοιτάξει κατάματα;

Ο Ιώβ έρχεται αντιμέτωπος με τα έργα του Θεού. Το έχει σκεφτεί αυτό ποτέ; Ακόμα και αν ο Ιώβ έχει χτίσει σπίτι και έχει κυβερνήσει μια πόλη και τους κατοίκους της, σε σύγκριση με το μεγαλείο όσων έχει κάνει ο Θεός, ο Ιώβ δεν είναι τίποτα. Το έργο του Κυρίου μαρτυρά τη δόξα του. Τι έχει να προσφέρει ο Ιώβ σε αντάλλαγμα;

Ανταποκρίσου
Δοξολόγησε τον Κύριο σήμερα. Σκέψου κάποιον ύμνο που Τον υμνεί και ψάλλε τον.
Η Βίβλος σε έναν χρόνο:

Δευτερονόμιο 12–14, Ρωμαίους 2

Τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας:

Αν θέλετε να λαμβάνετε καθημερινά τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας, μπορείτε να εγγραφείτε συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα.